پارسی | English

 
گروه
بیوگرافی
بنامخداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد نیم قرنهنر نقاشی های استاد شکیبا نشان دهنده فرهنگ و تاریخ و ادبیات پر افتخاریست که دورههای مختلفی را در بر می گیرد، آغاز توانائی هایا و از کودکیست که در عکاسخانه ای در کنار پدرش در شهرستان گرگان با رنگ ...
من از کجا آمده ام؟
هر چه به یادم مانده، تابستان است و تابستان گرم و شرجی. از نهر میان جنگل می گذشتیم، پاها را به خنکای آب می سپردیم و به آهستگی گام برمی داشتیم، گاه آنقدر از این کار لذت می بردیم که وسط رود کوچک می ایستادیم و نظاره گر سایه روشن درختان می شدیم. پرتو جان...
  
طراحی سایت توسط